Maklumat Bahasa ( 8 )

Kesalahan menggandakan kata akar  selepas kata " saling"


Saling ialah kata yang menunjukkan perbuatan daripada kedua-dua pihak atau  yang berbalas-balasan. Jadi , tidak perlu diulang kata akar selepas kata " saling".


Contoh: 1. Kita hendaklah saling hormat - menghormati antara kita.    (salah)
                Kita hendaklah saling menghormati antara kita.       (betul)


             2. Ahli kumpulan itu saling percaya- mempercayai antara satu sam lain.     (salah)
                 Ahli kumpulan itu saling mempercayai antara satu sama lain.      (betul)


Latihan :  Semuanya saling tolong -menolong. ( betul   / salah )

Maklumat Bahasa ( 7 )

Penggunaan Kata Jamak

Kata jamak ialah kata yang membawa maksud banyak atau lebig daripada satu. Jika anda menggunakan kata yang membawa maksud jamak (banyak), anda tidak perlu mengulang kata nama yang mengikutinya.

 Contoh: 1. Lima orang murid-murid sedang membincangkan sesuatu.  (salah)
                  Lima orang murid sedang membincangkan sesuatu.      (betul)

              2. Semua orang-orang kampung keluar pada malam itu. (salah)
                  Semua orang kampung kelaur pada malam itu.   (betul)

Latihan : Kumpulan jemaah-jemaah haji telah berangkat. ( betul / salah)

Maklumat Bahasa ( 6 )

Peraturan D-M
Peratuaran yang menunjukkan bahawa yang diterangkan (D) mestilah mendahului yang menerangkan (M). Peraturan ini disebut juga sebagai Hukum D-M.

Contoh:  a) Restoran Hassan  (betul)           Hassan Restoran  (salah)
              b) mi dua minit         (betul)           dua minit mi          (salah)
              c) Klinik Tan           (betul)            Tan Klinik            (salah)

Latihan: 1. Diana Kedai Kek   (  betul  / salah  )
             2. Pasar Mini Kenaga (  betul / salah  )

Maklumat Bahasa ( 5 )

Ayat Pasif
Tahukah anda bahawa kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh hadir di belakang perkataan " oleh".

 Contoh: 1 a) Buku itu dibuka oleh saya.        (salah)
                 b) Buku itu saya buka.                   (betul)
     
              2 a) Kerja sekolah ini perlu disiapkan oleh kamu.  (salah)
                 b) Kerja sekolah ini perlu kamu siapkan.            (betul)

Hanya kata ganti nama diri ketiga boleh di belakang perkataan " oleh".

Contoh:    a) Minuman itu disediakan oleh dia.   (betul)
                b) Lukisan ini dilukis oleh Cikgu Ho.  (betul)

Maklumat Bahasa ( 4 )

Kata arah " di dalam "  digunakan di hadapan kata nama konkrit. 
( benda yang dapat dilihat   dan disentuh)

    Contoh : Jasmine menyimpan buku di dalam beg.

Kata sendi " dalam" pula digunakan di hadapan kata nama abstrak.
( benda yang tidak dapat dilihat atau disentuh)

     Contoh: Johnny mengambil bahagian dalam pertandingan mewarna                       itu.

Maklumat Bahasa ( 3 )

Perkataan " mempunyai" dan " terdapat" bererti ada.

1. Kata " mempunyai" digunakan untuk manusia dan haiwan  ( bernyawa) .
       Contoh:   Kamal mempunyai seekor arnab.
                      Semua serangga mempunyai enam kaki.

2. Kata " terdapat" pula digunakan untuk tempat dan benda ( tidak bernyawa).
       Contoh:   Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku cerita.
                      Di dalam kotak terdapat sebiji bola.

Oleh itu, apakah jawapan yang tepat untuk soalan berikut:

     Di rumah saya ( terdapat / mempunyai ) sebuah televisyen baharu.

Maklumat Bahasa (2)


       Perkataan ‘baru’ dan ‘baharu’.
1.                   Perkataan ‘baru’ digunakan untuk maksud masa, iaitu tidak lama sebelum ini.
      Cth : Bapa baru pulang dari Kuala Lumpur.

2.                  Perkataan ‘baharu’ pula digunakan untuk maksud sifat atau adjektif, iaitu tidak buruk,     
            kelihatan cantik dan sebagainya.
      Cth: Cik Ho membeli sebuah kereta MyVi yang baharu.

·                  Saya telah menggunakan perkataan bahasa Inggeris untuk memudahkan murid-murid  
           membezakan kedua-dua perkataan ini dan cara ini adalah berkesan.
-       Barujust now
-       Baharu - newMaklumat Bahasa (1)

Berikut ialah maklumat tatabahasa BM yang diharapkan dapat membantu murid-murid.

1. Dalam BM, terdapat 4 kata kerja yang tidak memerlukan awalan meN-, iaitu minum, makan, mohon dan minta.

2. Kata bilangan 'ramai' dan 'banyak'.
  •     Kata bilangan 'ramai' adalah digunakan untuk maksud suasana   Cth: Ramai orang membeli-belah di pasar raya itu.
  •     Kata bilangan 'banyak' pula membawa maksud bilangan jamak   Cth: Banyak murid berada di padang sekolah pada waktu petang.

2.        

Lagu Kanak-kanak

Lagu untuk murid-murid yang baru mula belajar Bahasa Malaysia di sekolah.Lagu ini juga akan mengajar murid-murid tentang kebersihan diri dan tanggungjawab diri. Marilah menyanyi bersama-sama.

Lagu 1 Malaysia

Pertama kali perayaan Hari Merdeka negara kita di Stadium Putra, Bukit Jalil.  Melalui lirik lagu 1 Malaysia, guru dapat memupuk  semangat patriotik kepada anak-anak murid kita. Lagu ini juga boleh digunakan sebagai bahan  bantu mengajar. Marilah kita sama-sama menyanyikannya dengan penuh semangat.

Rakaman Mikro & Makro

Dalam melaksanakan tugasan-tugasan UPSI, telah memberi peluang kepada saya untuk mempelajari pelbagai kemahiran dalam teknologi. Antaranya penyediaan blog dan melakukan rakaman video yang sebelum ini tidak pernah saya lakukan.

Berikut adalah antara gambar murid-murid tahun 3 yang sukarela membantu saya dalam menyelesaikan rakaman mikro dan makro saya. Sesungguhnya, kehendak tugasan adalah mencabar, namun memberi peluang kepada saya mempelajari ilmu yang baharu.


Bahan P&P berdasarkan aktiviti-aktiviti di sekolah

   Berdasarkan gambar-gambar aktiviti Hari Kanak-kanak dan Kempen Anti-Nyamuk Aedes ini, guru-guru boleh menggunakannya sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Antaranya, 
1. Guru boleh pilih gambar yang sesuai untuk penulisan karangan atau membina ayat. Guru juga boleh gunakan gambar sebagai rangsangan bagi murid menyenaraikan nilai-nilai murni bagi tujuan penulisan Bahagian C.
2. Murid boleh diberikan projek , iaitu murid dikehendaki memilih gambar-gambar yang sesuai dan membuat projek Bahasa Malaysia dengannya. 


                                              Hari Kanak-kanak Tahun 2011


                              Kempen Anti-Nyamuk Aedes